Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Onderstaande bepalingen vormen een nadere uitwerking van het hierover bepaalde in onze Algemene Voorwaarden (Zie FAQ).Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.

Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken.

De procedure om uw bestelling of artikel binnen de bedenktijd te retourneren, kunt u terugvinden in de rubriek retour.

Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- aan Bouncewear te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle toebehoren. De koopprijs wordt door Bouncewear aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen Bouncewear heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan.

Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter NIET het recht om de producten te gebruiken waardoor ze onverkoopbaar worden als u zou besluiten ze terug te sturen. Indien de producten door de koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant.Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij een éénmalig uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om schade of beschadiging te voorkomen. Houdt u daarom ook het verpakkingsmateriaal bij waarin de artikelen origineel geleverd werden.

Artikelen die tijdens de bedenktermijn teruggestuurd worden, dienen in elk geval steeds in de originele verpakking verpakt te worden, tezamen met alle toebehoren, zoals kabels, gebruiksaanwijzingen en dergelijke meer.

Ook als u na de bedenktermijn een artikel onverhoopt wegens een defect zou dienen terug te sturen, weet u zeker dat u het product veilig kunt verpakken, als u de originele verpakking bewaart. Bouncewear kan dan ook geen transportaansprakelijkheid aanvaarden indien artikelen ondeugdelijk verpakt, in andere verpakkingen dan de originele, worden teruggestuurd.

Koper is verplicht om het product uiterlijk 7 dagen na de ontbinding aan Bouncewear terug te zenden, conform de instructies van Bouncewear. Behoudens eventuele schadevergoedingen, worden door Bouncewear alleen de kosten voor het terugsturen in rekening gebracht.

Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor:

  • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
  • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen; audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur alsmede andere eenvoudig reproduceerbare producten, waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken
  • hygiëneartikelen die niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten of waarvan de verpakking verbroken werd.